NSF ABspeiderne.no

Retningslinjer for opplegg og gjennomføring av Hiorthpokalkonkurransen

Retningslinjene er vedtatt av Kretstinget 3.mars 2011.

Formål

Hiorth-pokalkonkurransen er en tilstelning i kretsens regi. Målet med konkurransen er å fremme samhold på tvers av speidergruppene samt stimulere til økte speiderferdigheter. Hiorth-pokal konkurransen er et skritt på veien for å gjøre speiderne i stand til å klare seg utendørs vinterstid.

Gjennom forberedelsene til, og gjennomføringen av konkurransen skal speiderne vise at de som del av ett lag kan ta seg frem på høyfjellet, grave og overnatte i snøhule og løse oppgaver innenfor praktiske speiderferdigheter vinterstid.

Konkurransen er også åpen for KFUK/KFUM speidere, og fra 2004 deltar deres lag på lik linje med NSF lag.

Regler og retningslinjer

Hiorth-komité

Kretsstyret har ansvaret for Hiorth-pokalkonkurransen. Kretsstyret oppnevner en egen konkurransekomité. Komiteens formann er ansvarlig for opplegg, gjennomføring og etterarbeid overfor kretsstyret. Kretsstyret stiller i egenskap av ansvarlig arrangør minst en representant under hele perioden. Representanten inngår som observatør i komiteen.

Komiteen består av en formann (Hiorthsjefen) som igjen oppnevner medlemmene slik det er formålstjenlig (eksempel; sikkerhetssjef, sanitetssjef, transportsjef, programsjef,underleirsjef, osv).

Kretsstyret skal utpeke to hoveddommere.

Deltagere

Konkurransen er åpen for alle aktive speidere i tropp fra og med det kalenderåret man fyller 14 år og til og med det kalenderåret man fyller 17 år.

Det er anledning til å sette sammen ett lag bestående av speidere fra flere forskjellige patruljer. Det må være minst fire deltagende speidere på laget, og ikke flere enn 8 speidere. Det anbefales å være 6 speidere pr lag.  

Dersom enkeltgrupper ikke kan stille fulle lag kan de danne et blandet lag sammen medlemmer fra en annen gruppe og søke Hiorthsjefen om tillatelse til å delta som blandet lag i konkurransen. Forutsetningen er at minst en av gruppene ikke har nok deltagere til å stille rent gruppelag. Dette for å hindre ”topping” av lag i konkurransen. Søknad for et blandet lag til å stille i konkurransen må være Hiorthkomiteen i hende senest 14 dager før arrangementet starter. Ved påmelding kan en gruppe indikere at de ønsker å danne et blandet lag

Alle lagene stiller i samme klasse, men med varierende grad av oppfølging fra ledere etter behov.

Deltakerne må ha deltatt i forberedelser til Hiorthen, bestående av en teoretisk gjennomgang av Hiorth-heftet. Det forutsettes av alle deltakere har en hvis kjennskap og erfaring med vinterspeiding og at alle tidligere har overnattet utendørs vinterstid (telt, gapahuk, snøhule osv).

Speidere under 14år, eller speidere med manglende erfaring kan også delta på Hiorth-pokalkonkurransen, men da som debutantlag. Kravet er at de kan gå på ski med tung sekk, samt at de har med seg minst en erfaren leder over 18år som er sammen med debutantlaget under hele helgen, inkl overnatting i snøhulen. Lederen(e) må også være kompetent til å ta vare på speiderne gjennom hele helgen. Debutantlag må søke Hiorthkomiteen om deltakelse.

Alle deltakere må ha utstyr i henhold til lister for lagsutstyr og personligutstyr. Listene utgis av Hiorthkomiteen hvert år (Hiorth-heftet og Hiorth-folderen).

Ledere

Hvert deltakende lag skal stille med en leder/rover over 18 år og fjellvant. Lederen/roveren overnatter ikke sammen med laget, men stilles til Hiorthkomiteens disposisjon under hele konkurransen. Hvis påmeldte ledere/rovere ikke møter, eller gruppen ikke er i stand til å stille tilstrekkelig antall ledere, vil dette kunne innebære reaksjoner overfor eget deltakende lag.  Hiorthsjefen vil da avgjøre om disse lagene fortsatt kan delta i konkurransen. Ledere/rovere skal påmeldes samtidig med speiderne.

Ledere har ikke lov til å assistere sine lag under konkurransen. Med dette menes primært hjelp under løsing av oppgaver på rundløypen. Under selve snøhulegravingen skal ledere/rovere assistere egne og andres lag hvis Hiorthsjefen finner dette nødvendig. Med unntak av dette, har ledere/rovere ikke anldening til å assistere, og dette vil bli regnet som fusk.

Alle ledere/rovere skal på forhånd ha satt seg godt inn i sikkerhetsinstruksen, og Hiorth-folderen.

Ledere som følger debutantlag har et særlig ansvar overfor disse unge speiderne. Det er Kretsstyrets mål å motivere disse speiderne til fortsatt satsning på speiderlivet. Kretsstyret ser det derfor som naturlig, at disse speiderne følges nøye opp og gis all den hjelp og støtte de har behov for.

Kunngjøring

Konkurransen kunngjøres pr brev eller e-post med påmeldingsskjema til troppsleder. Endelig påmelding må være innsendt innen oppgitt frist. Påmelding etter fristens utløp kan av komiteen avvises.

Tid og sted

Konkurransen legges opp som en overnattingstur i snøfjellet medio mars måned. Hiorthsjefen velger i samråd med kretsstyret sted for konkurransen.

Bedømming

Alle tvistemål om bedømming og resultater avgjøres av konkurransekomiteen. Ved stemmelikhet har Hiorthsjefen dobbeltstemme.

Hver post har en hovedansvarlig som er overdommer på posten. Ledere som disponeres av konkurransekomiteen som dommere skal ikke bedømme besvarelser eller oppgaveløsninger fra lag tilhørende egen speidergruppe.

Oppgaver som leveres etter tidsfristenes utløp trekkes slik at man får 0 poeng etter 10 minutters overskridelse av tidsfrist.

Ingen andre hjelpemidler enn de som er spesifisert er tillatt brukt ved løsning av oppgaver. Dette innebærer at hjelpemidler som er tatt med for forberedelser ikke kan medbringes til poststedet.

Det er ikke tillat å motta eller gi hjelp til/fra andre lag eller besøkende. Det oppfordres til at ledere og andre besøkende holder seg borte fra konkurranseområdet under løsing av oppgaver. Lag som blir tatt i fusk eller forsøk på fusk kan bli disket. Postens overdommer fremmer forslag / anbefaling om diskvalifisering til Hiorthsjefen og hoveddommere som fatter avgjørelsen.

Uoffisielle resultater kan om mulig/ønskelig offentliggjøres fortløpende etter hvert som bedømmelsene foreligger. Når oppgaven er løst på postene under rundløypen skal laget som et minimum få oppgitt hva de er trukket for og hvorfor. Klager skal leveres Hiorthsjefen skriftlig senest ved bussavgang etter konkurransens slutt.

Overdommere kan fremme forslag til Hiorthsjefen om sanksjoner dersom deltagere oppfører seg upassende sett i speidersammenheng. Reaksjonene vil være:

 1. Advarsel til laget, skriftlig til troppsleder tilsv.

 2. Ved gjentagelse trekkes det i poeng eller diskvalifisering

 3. Ved grove overtredelser iverksettes reaksjon 2 umiddelbart.

Debutantlag som deltar utenfor konkurransen bedømmes også, men da disse lagene også mottar hjelp i større eller mindre grad, er det flere premier de dermed heller ikke kan konkurrere om.

Økonomi

Deltageravgift fastsettes av kretsstyret etter anbefaling fra Hiorthsjefen. Kretskontoret belaster den enkelte gruppe.

Hiorthsjefen er ansvarlig for at konkurransen gjennomføres innen rammen av det fastsatte budsjett og at regnskap leveres.

Hiorthsjefen er ansvarlig for at utstyr som lånes eller leies blir forsikret via speiderkontoret.

Premiering

Hiorthen har mange vinnere – det er faktisk mer enn 10 premier å kjempe om for vinnerlystne lag. Alle premier deles ut på Hiorthaftenen

Hiorthpokalen med tilhørende plakett. Beste lag i konkurransen tildeles Hiorthpokalen. Hiorthpokalen og tilhørende plakett er evigvandrende. (Se historien til Hiorten og tilhørende pokaler i Hiorth-heftet).

K-Kruset var opprinnelig vandrepremie for beste lag fra Norsk Speiderpikeforbund. Etter sammenslåingen av forbundene i 1978, er kruset blitt tildelt nest beste lag i konkurransen. Kruset er evigvandrende.

Vandre-skia. KFUK/KFUM premien. Var fra starten i 1986 premie til beste K/M lag, men fra 2004 er Vandre-Skia tildelt tredje beste lag i konkurransen. Vandre-Skia er evigvandrende.

Den Gylne Snøspade. Tildeles det laget med den beste snøhulen i hver av underleirene. Lagene bedømmes hele lørdagen, og det er ikke bare den ferdige snøhulen som teller. Lagånd, samarbeid, lagledelse og selvsagt hulens utseende og funksjonalitet spiller en stor rolle. Snøhulen teller også i den totale konkurransen.

Beste lag på post. I tillegg til at postene teller sammenlagt i konkurransen, deles det ut premie til beste lag på hver post.

Hiorth-skien til beste debutantlag. Ny premie fra 2003. Premien skal motivere flere debutantlag til å delta. Lære å grave og bo i snøhule samt trening i vinterspeiding på høyfjellet.

Underleirsjefens Premie. Et lag i hver underleir får en spesiell påskjønnelse på fjellet før postene starter søndag. Det er opp til underleirsjefen å grunngi premieringen.

Det deles ut diplomer til alle deltagende lag.

Hiorthaften

2 uker etter konkurransen gjennomføres Hiorthaften med premieutdeling og lysbildeshow. Kretsstyrets mål er at denne kvelden samler flest mulig av våre speidere, og vi her jobber aktivt for å motivere speidere og ledere/rovere til fortsatt arbeid. Hiorthaftenen er derfor en meget viktig del av konkurransen.

Sikkerhet

Sikkerheten er høyt prioritert under Hiorth-pokalkonkurransen. Det er utarbeidet en egen sikkerhetsinstruks som skal følges nøye. Hiorthsjefen er ansvarlig for at ferdsels- og graveområdene blir kontrollert på forhånd for skredfare.

Viktige dokumenter

Sikkerhetsinstruks - Hiorth-heftet - Hiorth-folderen - Hiorth-logo - Dreiebok og budsjett

Konkurransens gjennomføring

Program

Konkurransen inneholder momenter som er fast fra år til år og noe som er opp til den enkelte Hiorthkomite å avgjøre. Da deltagernes alder spenner fra ca 14-17 år innebærer dette at også den fysiske mestringsnivået varierer. Hiorthen er mer enn en konkurranse; det er en helt spesiell opplevelse og en helg da våre speidere får trening i vinterspeiding på høyfjellet med snøhulegraving og overnatting, alt gjennomført på en sikker måte. Dette må ses i sammenheng med at Hiorthprogrammet er relativt omfattende, noe som betyr at avstandene speiderne skal tilbakelegge må stå i forhold til aktivitetene og ikke minst værforholdene. Oppgavene som skal løses utarbeides av komiteen. Alternativt kan den enkelte gruppe i Kretsen få ansvar. Alle oppgaver og svar skal være komiteen i hende senest tre uker for konkurransen. Hiorthsjefen skal etterse at oppgavene er iht regelverket. Forslag til tidsplan:

Fredag

Tid Aktivitet Merknad
1630 Fremmøte Kadettangen, speidere og ledere Underleirstaber bør reise fredag morgen
1700 Bussavgang  
2100 Ankomst overnattingssted, Middag  
2330 Rosignal Viktig at speiderne får sove denne natten

 

Lørdag

Tid Aktivitet Merknad
0800 Vekking Frokost, fylle termos
0915 Alle ute av overnattingsstedet  
0930 Bussavgang opp på fjellet  
1300 Siste lag ankommer underleirene Kontroll av lagene, sikkerhetsinfo, ledersamling, snøhulegraving
1600 Alle speidere/ledere på plass i huleområdet Ledersamling, underleirsamling, oppfølgning av snøhulene
2130 Hiorthsjefens runde i alle huler/telt  
2300 Siste lag skal være ferdig med graving av egen hule  

 

Søndag

Tid Aktivitet Merknad
0730 Vekking av stab og ledere  
0800 Vekking av snøhuleboerne  
0830 Ledere møter på postene/dommerbrief  
0915 Utsjekking og inspeksjon av huleområdet  
0930 Start post 1 Løype mot bussene, lunch underveis
1500 Siste post ferdig  
1530 Siste lag ankommet opplastingssted  
1600 Bussavgang  
2000 Ankomst Kadettangen  

Snøhule

Snøhulen/snøgropen er den aller viktigste aktiviteten på hele Hiorth-pokalkonkurransen. Målet er at alle speiderne skal lykkes i å grave og overnatte i egen snøhule/snøgrop. Hiorthsjefen har ansvaret for at det enkelte lag får den oppfølgning og støtte som skal til for at laget klarer å grave en hule som det er sikkerhetsmessig forsvarlig å overnatte  i. Under selve snøhulegravingen kan og skal ledere/rovere assistere egne og andres lag i henhold til de bestemmelser som utgis av Hiorthsjefen under konkurransen. Hiorth-folderen beskriver hvordan de forskjellige typer snøhule/snøgrop graves.

Snøhulen/snøgropen skal graves av hele laget i fellesskap. Det er opp til Hiorthkomiteen å bestemme hvordan resultatet kontrolleres.

Noen spesifikke krav er alltid gjeldende:

 • Det skal være sitteplass til minimum halve laget i ly for vinden i kjøkkenkroken.
 • Inngangen skal ligge minimum 30cm lavere enn brisken.
 • Det skal være mulig å komme seg inn og ut av hulen, uten overhengende fare for å rase/ødelegge kuldelåsen.
 • Alle skal ha god plass innvendig, slik at ingen berører veggene ned soveposen.
 • Huletaket skal være avrundet, tilnærmet igloform, slik at drypping fra taket minimaliseres.
 • Orden rundt hulen. Når speiderne har lagt seg (gått til ro) skal alt utstyr utenfor være samlet.
 • Samarbeid. Lagene tar vare på hverandre, og det er ingen synlige konflikter.
 • Sikkerhet: Taket skal minimum være 50cm fast snø. Det skal være minimum ett luftehull, slik at luftkvaliteten er god, og temperaturen ligger rundt 0°C. Det skal være temperaturmåler, brennende stearinlys og snøspade inne i hver hule. Alle snøhulene/snøgropene skal være inngjerdet for å hindre at noen går oppå takene. Alle huleinngangene skal være merket med brennende fakler.

Skred / kameratredning

Oppgaven skal løses av hele laget i fellesskap. Det er opp til arrangøren å bestemme hvordan kunnskapen skal kontrolleres. Oppgaven bør gjennomføres i huleområdet.

Hjelpemidler: Speidernes personlige utstyr og lagsutstyr. Eventuelle store spader og/eller søkestenger må deles ut på posten.

Rundløype

Rundløypen skal inneholde minimum 4 poster. Kan gjennomføres på veien tilbake til endepunktet (hvor bussene møter) Det skal være merket løype slik at orientering ikke er nødvendig. Postene bør kunne gjennomføres på 45-60 minutter. Tiden inkluderer bedømming. Postenes rekkefølge er likegyldig men innholdet er bundet etter følgende retningslinjer.

Førstehjelp

Posten skal på en praktisk måte teste speidernes kunnskaper innen emnet. Oppgaven bør være både reell og ha tilknytning til vinterforhold.

Hjelpemidler: Speidernes personlige utstyr, lagsutstyr og 1.hjelputstyr.

Kart og Kompass

Oppgaven skal løses av hele laget i fellesskap. Det er opp til arrangøren å bestemme hvordan kunnskapen skal kontrolleres. Det kan være en merket løype med innlagte poster som omhandler kartet eller bruken av kompasset.

Hjelpemidler: kart og kompass.

Pioner

Posten skal på en praktisk måte teste speidernes kunnskaper innen emnet. Oppgaven bør være spennende og i noen grad nyttig.

Hjelpemidler: Sag, øks, kniv. Tau og annet deles ut.

Valgfri oppgave

Opp til arrangøren å bestemme. Oppgaven skal sette speidernes samarbeid og kreativitet på prøve.

Lagopptreden og samarbeid

Poeng deles ut ved samlet opptreden og samarbeid gjennom hele helgen. Eksempelvis kan poeng deles ut ved ankomst underleir og av dommeren som følger lagene gjennom rundløypen.

Poengfordeling

Oppgave Poeng
Snøhule 100
Skred / kameratredning 50
Rundløype, Post 1  50
Post 2  50
Post 3  50
Post 4  50
Lagopptreden og samarbeid  50
Total sum 350